Приймання дітей до дошкільних навчальних закладів: нормативно-правові документи

-       дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 

-       дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, роз­виток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 

-        дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 

-       дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілі­тації;

 

-       дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в ро­динних стосунках, і де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 

-       дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу для ді­тей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого мо­жуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, про­гулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку.

 

-       прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється ке­рівником протягом календарного року на підставі:

-       для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) ком­пенсуючого типу додатково подається висновок психолого-меди- ко-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілак­тичного закладу чи тубдиспансеру направлення місцевого органу управління освітою;

-     під час прииому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із стату­том дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

-       дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти ді­тей віком від двох місяців до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 

-       приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі (крім спеціалізованих), як правило, відповідно до території обслугову­вання;

 

-       порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-ви­ховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

-       прийом дітей до центру здійснюється його завідувачем протягом кален­дарного року. Для цього батьки або особи, які їх замінюють, подають:

-       стосовно дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення місцевого органу управління освітою; стосовно дітей-інвалідів — індивідуальна програма реабілітації;

 

-       під час прийому дітей до центру його завідувач зобов'язаний ознайо­мити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом центру, іншими до­кументами, що регламентують діяльність центру.

 •      Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу, за­твердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 листопада 2011 р. № 1368:

-       прийом дітей до закладу здійснюється його завідувачем (директором) протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтва про народження;

-       під час прийому дитини до закладу його завідувач (директор) зобо­в'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом за­кладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

 •      Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей від 26 листопада 2009 р. № 1/9-812:

-       у дошкільний заклад з сезонним перебуванням дітей приймаються діти від двох місяців до 6 (7) років;

прийом дітей здійснюється керівником протягом періоду діяльносьті закладу на підставі;

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров'я дитини;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтва про народження;

-       під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із стату­том дошкільного закладу, правилами внутрішнього трудового розпоряд­ку та іншими документами, що регламентують його діяльність.

 •      Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» від 25 травня 2011 р. № 1/9-389:

-       питання про відвідування дошкільного навчального закладудітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-кон­сультативною комісією;

 

-       відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті ди­тини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України;

 

-       за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із ви­сновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати до­шкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов'язаний прийня­ти дитину до закладу.

 •      Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про ор­ганізацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закла­дах» від 29 липня 2011 р. № 1/9-577:

-       прийом дітей здійснює керівник дошкільного навчального закладу протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • за наявності медичної довідки про стан здоров'я дитини;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтва про народження;

-       у заяві батьків або осіб, які їх замінюють, обумовлюється час та періо­дичність перебування дітей у групах, інші умови.


 

-   до дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу на­правляють дітей за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, та вста­новлюють граничний термін їх перебування місцеві органи управління освітою з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічних консультації для спеціальних дошкільних на­вчальних закладів або територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних дошкіль­них навчальних закладів);

-   прийом дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсую­чого типу здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі:


-       у дошкільні навчальні заклади (групи) для дітей з порушеннями слуху зараховуються діти віком від 2 років глухі та зі зниженим слухом (серед­ня втрата слуху в мовному діапазоні від ЗО до 80 децибел) при збереже­ному інтелекті;

 

 

-       до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушеннями мовлення зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві розлади, ринолалію, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлен­ня при збереженому слусі та інтелекті;

 

 

-       у групи для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями зарахову­ються діти з 2-х років (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинен­ня, алалія, афазія, дизартрія); з 4-х років (фонетико-фонематичне недо­розвинення, дислалія);

 

 

-       до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушеннями зору зараховуються сліпі діти і зі зниженим зором, діти з амбліопією високого та се­реднього ступенів, функціональним порушенням зору та косоокістю; діти з гостро­тою зору до 0,4 з оптимальною оптичною корекцією на кращому оці — з 2 років;

 

 

-       до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з розумовою від­сталістю зараховуються діти віком від 3 років з діагнозами: легка ро­зумова відсталість, помірна розумова відсталість, органічна деменція різного походження, яка відповідає легкій та помірній розумовій відста­лості, внаслідок інфекційних, інтоксикаційних, травматичних та інших постнатальних уражень головного мозку; епілептична деменція (за від­сутності денних або частих нічних судомних нападів); шизофренічна де­менція (за відсутності психотичних розладів);

 

 

-       до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з затримкою пси­хічного розвитку зараховуються діти з 3-річного віку, в яких виявлено затримку психічного розвитку різного походження:

 

 

-        до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушення­ми опорно-рухового апарату зараховуються діти з 2-річного віку, які самостійно пересуваються, з такими захворюваннями:

 

 

-        до санаторних дошкільних навчальних закладів зараховуються діти ві­ком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років на підставі рішення територіаль­них лікувально-профілактичних закладів чи тубдиспансерів за направ­ленням місцевого органу управління освітою;

 

 

-        до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з латентною ту­беркульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу зарахову­ються діти з такими діагнозами:

 

 -        до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з хронічними не­специфічними захворюваннями органів дихання зараховуються діти з:

 

 

-      до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей із захворюван­нями серцево-судинної системи зараховуються діти з:

 

 

-       до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з захворюван­нями ендокринної системи зараховуються діти з:

 

 

-       до дошкільного навчального закладу для дітей з хворобами травлення зараховуються діти з:

 

 

-       до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з психоневро­логічними захворюваннями зараховуються діти з:

 

 

 

 

Автор : btamedia